ANBI Informatie

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
a. Het verlenen van individuele financiële hulp aan hen, maar niet uitsluitend, die voor deze hulp vallen buiten de reguliere hulp;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Naam ANBI:

STICHTING DIACONIE “DE ARK”

Ook bekend als: ARKER BOETJE

RSIN/ fiscaalnummer: 852072016

Vestigingsadres:

Brugstraat 35
1775 BD Middenmeer

Web-adres: http://www.vegdearkmiddenmeer.nl/diaconie/

Contactgegevens:

Anja Kempeneers (directeur)
Email: diaconie@veg-deark.nl
Tel: 06 -39230364

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie bestuursleden. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Beleidsplan:

De stichting Diaconie tracht haar doelstelling te bereiken door:

a. Het organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld een kledingbeurs en een speelgoedbeurs.

b. Het verstrekken van informatie, zoals bijvoorbeeld inloopspreekuren.

c. Het zich op de hoogte houden van maatschappelijke en sociale noden en de achtergronden daarvan.

d. Opzetten en in stand houden van het Arker Boetje.

Beloningsbeleid:

De directeur krijgt als parttime zelfstandige een beloning en onkostenvergoedingen voor zover de financiële middelen van de Stichting dit toelaten. Het bestuur van de stichting doet haar werkzaamheden vrijwillig. Het Arker Boetje kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten:

De vele activiteiten van de stichting Diaconie worden gepubliceerd op de website van de stichtingen en kenbaar gemaakt via e-mail en social media.

Financiële Verantwoording:

De voor het bereiken van de doelstelling van de stichting Diaconie
benodigde financiële middelen worden hoofdzakelijk verkregen uit opbrengsten van het Arker Boetje en vrijwillige (periodieke) bijdragen en giften.

Klik op het jaartal voor de verkorte staat van baten en lasten.

2015